Music Videos

UB40 Music Videos

Dream A Lie

UB40
VEVO
Light My Fire

UB40
VEVO
Higher Ground

UB40
VEVO
Red Red Wine

UB40
VEVO
One in Ten

UB40
VEVO
I've Got Mine

UB40
VEVO
After Tonight

UB40
VEVO
Reasons

UB40
VEVO
Plenty More

UB40
VEVO